Regulamin Sofa Rent

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem Sofa Rent.

1. Informacje zawarte na tej stronie są objęte ochroną prawną i nie mogą być wykorzystywane bez zgody Wypożyczalni Mebli Sofa Rent.

2. Podane ceny, na stronie www, nie mają charakteru ostatecznego i mogą ulec zmianie w zależności od parametrów zamówienia, w tym: ilości zamawianych produktów oraz usług, terminu zamówienia oraz aktualnej dostępności.

3. Informacje zawarte na stronie Wypożyczalnia Mebli Wrocłąw Sofa Rent nie stanowią oferty w rozumieniu prawa handlowego i nie mogą być przedmiotem potencjalnych roszczeń.

4. Wypożyczalnia Mebli Wroclaw Sofa Rent Dokłada wszelkich starań, aby nasz sprzęt był dostępny oraz przygotowany do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

5. Wypożyczalnia Mebli otwarta jest 7 dni w tygodniu 24 h na dobę

6. Koszt wynajm MEBLI naliczany jest za 3 dni niezależnie od godziny rozpoczęcia wynajmu. Umowa wypożyczenia może być zawarta tylko na pełne dni, przyjmując 1 dobę jako najmniejszy możliwy czas wypożyczenia rzeczy. Następne doby będą traktowane jako kolejne okresy wypożyczenia sprzętu (chyba, że ustalono inaczej).

7. Ceny podane na stronie są cenami netto, należy doliczyć do nich podatek VAT w wysokości 23%.

8. Wszystkie meble wypożyczane są na podstawie złożonego zamówienia drogą mailową lub telefonicznie.

9. Rezerwacji Mebli należy dokonać z odpowiednim wyprzedzeniem, nie gwarantujemy bowiem dostępności z dnia na dzień.

10. Rezerwując meble eventowe należy podać dokładny termin wypożyczenia, datę i godzinę dostawy oraz zwrotu.

11. Całkowity koszt wypożyczenia stołow, krzeseł, mebli, hokerów, sof, foteli ustalany jest indywidualnie i uzależniony jest od ilości wypożyczanego sprzętu oraz czasu trwania wypożyczenia. Koszt wypożyczenia ujęta zostanie w załączniku nr 1

12. Potwierdzeniem końcowym rezerwacji zamówienia jest wpłata pełnej kwoty zamówienia przelewem na konto bankowe na podstawie wystawionej faktury Proforma VAT na dwa dni przed realizacja

13. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie, może wpłynąć na anulowanie zamówienia.

14. Odbierający w momencie otrzymania sprzętu, jest zobowiązany do uiszczenia kaucji (chyba że odstąpiono od kaucji) w wysokości ustalanej indywidualnie, w zależności od wartości wypożyczonego sprzętu, celem zabezpieczenia przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą lub utratą w inny sposób. Kaucja podlega zwrotowi po całkowitym rozliczeniu sprzętu zgodnie ze specyfikacją w Protokole, uiszczeniu opłat za jego wypożyczenie i zaspokojeniu ewentualnych roszczeń z tytułu uszkodzenia, zniszczenia, kradzieży lub utraty w inny sposób.

15. Wypożyczalni Mebli Wrocław gwarantuje iż sprzęt w momencie przekazania, jest w pełni sprawny technicznie, zachowuje pełną funkcjonalność oraz nadaje się w pełni do wykorzystania dla celów, na jakie jest przeznaczony.

16. Odbierający ponosi pełną odpowiedzialność za Sprzęt od momentu przekazania go mocą Protokołu załącznika nr 1 do momentu zwrotu upoważnionemu przedstawicielowi Wypożyczalni Sofa Rent .

17. W przypadku powstania jakiejkolwiek szkody na Sprzęcie lub jego utraty z jakiegokolwiek powodu, Odbierający niezwłocznie poinformuje Wypożyczalnie Sofa Rent o takim zdarzeniu oraz poniesie wszelkie roszczenia finansowe względem Przekazującego.

18. Odbierający zobowiązany jest do pokrycia szkód powstałych w okresie czasu wypożyczenia, a w szczególności:

a. Szkód nie powodujących całkowitego wyłączenia sprzętu z eksploatacji, czyli:
- kosztów dodatkowego czyszczenia tapicerek, blatów lub innego sprzętu (w przypadku wykraczającym poza normalny stopień zużycia, zabrudzenia)
- kosztów częściowej naprawy (poprzez wymianę uszkodzonych elementów i innych uszkodzeń w sprzęcie)
- kosztów zagubienia bądź uszkodzenia elementów wypożyczonego sprzętu
- kosztów napraw pogięcia, połamania elementów, trwałego odbarwienia lub jakichkolwiek zmian w strukturze zewnętrznej krzeseł konferencyjnych w ryczałtowej kwocie 30 PLN netto za każdą sztukę
- kosztów napraw pogięcia, połamania elementów, trwałego odbarwienia lub jakichkolwiek zmian w strukturze zewnętrznej i wewnętrznej wpływających na obniżenie walorów estetycznych lub użytkowych stołów lub innego sprzętu, a w szczególności zastawy stołowej i sprzętu cateringowego (pęknięcia i wyszczerbienia porcelany i szkła, rozdarcia przepalenia lub trwałego zbrudzenia sprzętów takich jak krzesła tapicerowane, pokrowce, obrusy, serwety itd). Wycena szkód zostanie dokonana na podstawie protokołu zdawczego w terminie do 3 dni od jego sporządzenia i nie wymaga dodatkowej akceptacji stron. Wartość przedmiotu, usługi lub wartość odtworzeniową (wartość zakupu lub wykonania identycznego lub nowego przedmiotu, tej samej marki i typu) jest określona w cenniku Wypożyczającego i nie podlega negocjacji.
b. Szkód powodujących całkowite wyłączenie sprzętu z eksploatacji, czyli:
- zabrudzeń o charakterze trwałym, których usunięcie spowoduje odbarwienie lub osłabienie trwałości tapicerki, blatu lub innych elementów sprzętu,
- rozdarć, przepaleń, dziur i innych uszkodzeń w strukturze poszycia o wielkości przekraczającej możliwość częściowej naprawy sprzętu bez pogorszenia jego walorów estetycznych i użytkowych.
- zagubienia bądź kradzieży sprzętu. Wycena szkód zostanie dokonana na podstawie protokołu zdawczego według w terminie do 3 dni od jego sporządzenia i nie wymaga dodatkowej akceptacji stron. Wartość odtworzeniową jest określona w cenniku Wypożyczającego i nie podlega negocjacji.
c. Wszelkich kosztów wynikłych na skutek opóźnienia montażu nie wynikających z winy Wynajmującego poniesionych przez Wynajmującego w realnej ich wysokości.
d. Najemca oświadcza, że będzie użytkował sprzęt zgodnie z przeznaczeniem i należytą starannością i że zostanie on zwrócony w ustalonym terminie, zapakowany starannie i właściwie w dostarczone przez Wynajmującego opakowania transportowe (skrzynki, boksy, pojemniki, opakowania kartonowe i plastikowe) w stanie w jakim został wydany, pomijając naturalne zużycie.

19. Wypożyczalnia Mebli Wrocław może zaproponować Dodatkowe świadczenia:

Wypożyczający może w miarę możliwości wykonać na zlecenie Odbiorcy szereg usług dodatkowych, nie objętych umową i nie przewidzianych w planie wynajmu, z których Najemca może skorzystać w trakcie wykonywania usługi, a Najemca oświadcza, że rozumie pojęcie zakresu usług dodatkowych i akceptuje ich ceny:
- dowóz sprzętu dodatkowo zamówionego przez Nabywcę, a nie ujętego w umowie,
- wykonanie planu ustawienia sprzętu, pomiary miejsca ustawienia, doradztwo
- dodatkowy montaż lub demontaż sprzętu
- wszelkie zmiany w planie ustawienia sprzętu dokonywane w trakcie montażu, nie ujęte i nie zgłoszone wcześniej

20. Koszt dostawy i odbioru sprzętu ustalany jest indywidualnie przy każdym wypożyczeniu.

21. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami Protokołu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych w związku z powyższym Protokołem jest sąd właściwy dla siedziby Przekazującego. Regulamin obowiązuje od dnia 1 czerwca 2010 i stanowi integralny załącznik do każdego protokołu zdawczo-odbiorczego.